Monday, August 29, 2011

Pagbati

Isang pagbati para sa yo kaibigan. Matagal pa siguro bago mo matagpuan ang mga talang ito. Ngunit lubos kung ikinagalak ang pagkatuklas mo nito.

No comments:

Post a Comment